bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Dolphin Beach Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Dolphin Beach Hotel - Халкидики / Касандра, Посиди

Празници - Намаления и промоции

733лв
659лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1121лв
1009лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
932лв
886лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
2571лв
2443лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
674лв
640лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
1636лв
1554лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%

Dolphin Beach Hotel е тризвезден хотел разположен в Посиди до самия бряг на морето с невероятна гледка. Хотелът е много добър избор за една незабравима почивка!

Местоположение на Dolphin Beach Hotel, Халкидики

Посиди се намира на западния бряг на Касандра само на 90 км от летището в Солун. Селището е известно със своите рибни таверни и с прекрасния, километричен пясъчен плаж. Dolphin Beach Hotel е разположен само на 15 минути от светилището на Посейдон и от 150 годишния морски фар.

разстояние до центъра: 2.1km

Удобства в Dolphin Beach Hotel

Независимо, че хотела се намира до брега на морето, можете да се отпуснете на шезлонгите до открития басейн, а на бар-басейна ще се насладите на любимите си коктейли.

Стаи и настаняване в Dolphin Beach Hotel

Хотелът разполага с модерно оборудвани двойни и фамилни стаи с изглед море или градина.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

257лв
244лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-5%
442лв
420лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
619лв
588лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-5%
360лв
342лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-5%
775лв
697лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
516лв
465лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
514лв
489лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
884лв
840лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
1039лв
987лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
1371лв
1303лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
923лв
877лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
1219лв
1158лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
1066лв
1013лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
808лв
767лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
577лв
548лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
762лв
724лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
707лв
672лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
412лв
391лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-5%
1524лв
1447лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
1154лв
1096лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
530лв
504лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-5%
309лв
293лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-5%
369лв
332лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
553лв
498лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
463лв
440лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-5%
796лв
756лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-5%
590лв
531лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
886лв
797лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
692лв
658лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
914лв
868лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
664лв
598лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
442лв
398лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
664лв
597лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
996лв
897лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
369лв
332лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
553лв
498лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
434лв
391лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
286лв
258лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
422лв
410лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-3%
680лв
661лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-3%
734лв
697лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
549лв
521лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
720лв
648лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
442лв
398лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
914лв
868лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
692лв
658лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
2292лв
2177лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
1615лв
1535лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1066лв
1013лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
808лв
767лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1928лв
1832лв
20-25 Юли
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
2596лв
2466лв
20-25 Юли
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
754лв
716лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1013лв
962лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
864лв
777лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
531лв
478лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
737лв
664лв
10-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1107лв
996лв
10-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
2260лв
2147лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
1680лв
1596лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
632лв
600лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
817лв
776лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
2051лв
1948лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
2790лв
2651лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
2527лв
2401лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
1754лв
1666лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
677лв
643лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
492лв
468лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
974лв
925лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
1457лв
1384лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
1412лв
1341лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-5%
832лв
790лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-5%
1763лв
1687лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-4%
928лв
888лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-4%
354лв
319лв
11-15 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
576лв
518лв
11-15 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
1432лв
1360лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
2011лв
1911лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
2851лв
2709лв
23-29 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
3875лв
3681лв
23-29 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
4748лв
4511лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
3412лв
3242лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
896лв
851лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
711лв
675лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
1120лв
1064лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
861лв
818лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1468лв
1395лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
985лв
936лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
413лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
671лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1722лв
1550лв
11-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
2240лв
2016лв
11-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1524лв
1447лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
1135лв
1079лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1449лв
1377лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
1061лв
1008лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
2274лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3144лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
830лв
788лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
1088лв
1034лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
1385лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1964лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1466лв
1393лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
1096лв
1041лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1786лв
1696лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
2621лв
2490лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
1500лв
1425лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
2335лв
2218лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
514лв
489лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-5%
997лв
948лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
516лв
465лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
775лв
697лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
2399лв
2159лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1722лв
1550лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1450лв
1378лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
2030лв
1929лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
1823лв
1732лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
2538лв
2412лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
806лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
621лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1877лв
1783лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
2593лв
2463лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
910лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1242лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1769лв
1680лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
2445лв
2323лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
1706лв
1621лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
2261лв
2148лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
2019лв
1918лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
2800лв
2660лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
1608лв
1527лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
2187лв
2078лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
1495лв
1421лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
1126лв
1069лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
2961лв
2813лв
22-28 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
577лв
548лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
762лв
724лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
2109лв
2004лв
22-28 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
1904лв
1809лв
24-29 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
2686лв
2551лв
24-29 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
2285лв
2171лв
25-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
3223лв
3062лв
25-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
2179лв
2070лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
1503лв
1428лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
2878лв
2734лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
723лв
687лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
1447лв
1374лв
27.08-03.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
2139лв
2032лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
982лв
933лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
1964лв
1866лв
27.08-03.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
1155лв
1097лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
1734лв
1648лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
666лв
633лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
481лв
457лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
760лв
722лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-5%
1340лв
1273лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
959лв
911лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-5%
1674лв
1591лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
619лв
588лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-5%
360лв
342лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-5%
658лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
399лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
778лв
748лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-4%
482лв
464лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-4%
730лв
657лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
471лв
424лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
775лв
697лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
516лв
465лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1107лв
996лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
737лв
664лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
1135лв
1022лв
6-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1971лв
1774лв
6-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
1674лв
1507лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
1920лв
1824лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
1476лв
1402лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
1231лв
1107лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
852лв
809лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1110лв
1055лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
1494лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1938лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3025лв
2874лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
2190лв
2080лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
2593лв
2463лв
25-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
1877лв
1783лв
25-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
1747лв
1659лв
2-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
1263лв
1200лв
2-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
2899лв
2754лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
2123лв
2016лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
808лв
767лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
1066лв
1013лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
2000лв
1900лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
2835лв
2693лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
692лв
658лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
1677лв
1593лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
2450лв
2328лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
970лв
921лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
1173лв
1114лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
877лв
833лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
521лв
495лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
705лв
670лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
1558лв
1480лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
2360лв
2242лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
631лв
599лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
853лв
810лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
693лв
658лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
1026лв
974лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
1985лв
1885лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
1317лв
1251лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
855лв
812лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
436лв
414лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
577лв
548лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
621лв
590лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
442лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
257лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
967лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1802лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
649лв
14-21 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
390лв
14-21 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
417лв
22-29 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1522лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
676лв
22-29 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1076лв
22-27 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
857лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
593лв
22-27 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
301лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
422лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
680лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
482лв
476лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-1%
486лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
778лв
768лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-1%
680лв
671лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-1%
422лв
416лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-1%
894лв
869лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-3%
506лв
492лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-3%
680лв
651лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-4%
422лв
404лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-4%
422лв
398лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-6%
680лв
642лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-6%
538лв
484лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
834лв
751лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
673лв
606лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1156лв
1040лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
606лв
545лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
938лв
844лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
2292лв
2177лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
1615лв
1535лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
692лв
658лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
914лв
868лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
1385лв
1315лв
18-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1964лв
1866лв
18-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
736лв
725лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-2%
958лв
943лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-2%
1544лв
1467лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
1156лв
1098лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
1926лв
1830лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
2603лв
2473лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
1677лв
1593лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
2345лв
2227лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
3412лв
3242лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
1769лв
1680лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
1516лв
1440лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
2071лв
1967лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
2286лв
2172лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
817лв
776лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
4748лв
4511лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
632лв
600лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
2667лв
2534лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
1991лв
1891лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1062лв
1009лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
840лв
798лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
980лв
931лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
758лв
720лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
2096лв
1991лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
1516лв
1440лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
4746лв
4509лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
3637лв
3455лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1306лв
1241лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
632лв
600лв
2-7 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
817лв
776лв
2-7 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
1143лв
1086лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
884лв
840лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1011лв
960лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
3595лв
3415лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
2707лв
2572лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
1263лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1633лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3493лв
3318лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
2527лв
2401лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
2190лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2374лв
2255лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
3025лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1706лв
1621лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
2274лв
2160лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
3144лв
2987лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
2353лв
2235лв
8-15 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
3129лв
2972лв
8-15 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
5950лв
5652лв
8-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
1483лв
1409лв
8-20 Авг
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1927лв
1831лв
8-20 Авг
на човек

12 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
3471лв
3298лв
8-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
1774лв
1686лв
8-19 Авг
на човек

11 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
4061лв
3858лв
8-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
1368лв
1299лв
8-19 Авг
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
5392лв
5122лв
8-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
4471лв
4248лв
8-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
2505лв
2380лв
8-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
3313лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2426лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1916лв
1820лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
1472лв
1399лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
795лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
610лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2149лв
2041лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
1298лв
1233лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
936лв
889лв
15-21 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
1668лв
1585лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
714лв
679лв
15-21 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
2984лв
2835лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
2182лв
17-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3117лв
17-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2835лв
2693лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
2000лв
1900лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
577лв
548лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
2292лв
2177лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
762лв
724лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
1615лв
1535лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
914лв
868лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
692лв
658лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
2051лв
1948лв
22-27 Авг
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
2904лв
2758лв
22-27 Авг
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
1154лв
1096лв
24-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
1524лв
1447лв
24-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
1904лв
1809лв
25-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
2686лв
2551лв
25-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
1256лв
1193лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
868лв
825лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
926лв
879лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
667лв
634лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
674лв
640лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
932лв
886лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
855лв
812лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
1286лв
1221лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
1987лв
1788лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1396лв
1256лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1898лв
1803лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
577лв
548лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
1221лв
1160лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
932лв
886лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
674лв
640лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
2001лв
1901лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
799лв
759лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
577лв
548лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
745лв
708лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
523лв
497лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
869лв
826лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
611лв
580лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
1071лв
1018лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
1668лв
1585лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
611лв
580лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
869лв
826лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-5%
539лв
512лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-5%
798лв
758лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-5%
762лв
724лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
503лв
478лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-5%
1212лв
1152лв
18-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-5%
729лв
693лв
18-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-5%
257лв
244лв
21-26 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
442лв
420лв
21-26 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-5%
720лв
684лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-5%
1396лв
1327лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-5%
432лв
410лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
820лв
779лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
2015лв
1926лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-4%
1060лв
1014лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-4%
663лв
629лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
619лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
360лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1259лв
1196лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-5%
295лв
265лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
443лв
399лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
775лв
697лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
516лв
465лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
708лв
637лв
7-15 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1151лв
1036лв
7-15 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
737лв
664лв
10-15 Юни
2 възрастни, 13 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1107лв
996лв
10-15 Юни
2 възрастни, 13 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1097лв
1042лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1580лв
1501лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
2399лв
2279лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
1722лв
1636лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
4701лв
4466лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
3542лв
3364лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

dolphin, dolphin halkidiki, dolphin kasandra, dolphin greece, dolphin possidi, dolphin гърция, dolphin халкидики, dolphin касандра, dolphin посиди, dolphin 2022, dolphin цени, dolphin мнения, dolphin цени 2022, dolphin лято 2022, dolphin ранни записвания, dolphin last minute, dolphin beach, dolphin beach halkidiki, dolphin beach kasandra, dolphin beach greece, dolphin beach possidi, dolphin beach гърция, dolphin beach халкидики, dolphin beach касандра, dolphin beach посиди, dolphin beach 2022, dolphin beach цени, dolphin beach мнения, dolphin beach цени 2022, dolphin beach лято 2022, dolphin beach ранни записвания, dolphin beach last minute, dolphin hotel, dolphin hotel halkidiki, dolphin hotel kasandra, dolphin hotel greece, dolphin hotel possidi, dolphin hotel гърция, dolphin hotel халкидики, dolphin hotel касандра, dolphin hotel посиди, dolphin hotel 2022, dolphin hotel цени, dolphin hotel мнения, dolphin hotel цени 2022, dolphin hotel лято 2022, dolphin hotel ранни записвания, dolphin hotel last minute, dolphin beach hotel, dolphin beach hotel halkidiki, dolphin beach hotel kasandra, dolphin beach hotel greece, dolphin beach hotel possidi, dolphin beach hotel гърция, dolphin beach hotel халкидики, dolphin beach hotel касандра, dolphin beach hotel посиди, dolphin beach hotel 2022, dolphin beach hotel цени, dolphin beach hotel мнения, dolphin beach hotel цени 2022, dolphin beach hotel лято 2022, dolphin beach hotel ранни записвания, dolphin beach hotel last minute, xenios dolphin, xenios dolphin halkidiki, xenios dolphin kasandra, xenios dolphin greece, xenios dolphin possidi, xenios dolphin гърция, xenios dolphin халкидики, xenios dolphin касандра, xenios dolphin посиди, xenios dolphin 2022, xenios dolphin цени, xenios dolphin мнения, xenios dolphin цени 2022, xenios dolphin лято 2022, xenios dolphin ранни записвания, xenios dolphin last minute, xenios dolphin beach, xenios dolphin beach halkidiki, xenios dolphin beach kasandra, xenios dolphin beach greece, xenios dolphin beach possidi, xenios dolphin beach гърция, xenios dolphin beach халкидики, xenios dolphin beach касандра, xenios dolphin beach посиди, xenios dolphin beach 2022, xenios dolphin beach цени, xenios dolphin beach мнения, xenios dolphin beach цени 2022, xenios dolphin beach лято 2022, xenios dolphin beach ранни записвания, xenios dolphin beach last minute, xenios dolphin hotel, xenios dolphin hotel halkidiki, xenios dolphin hotel kasandra, xenios dolphin hotel greece, xenios dolphin hotel possidi, xenios dolphin hotel гърция, xenios dolphin hotel халкидики, xenios dolphin hotel касандра, xenios dolphin hotel посиди, xenios dolphin hotel 2022, xenios dolphin hotel цени, xenios dolphin hotel мнения, xenios dolphin hotel цени 2022, xenios dolphin hotel лято 2022, xenios dolphin hotel ранни записвания, xenios dolphin hotel last minute, xenios dolphin beach hotel, xenios dolphin beach hotel halkidiki, xenios dolphin beach hotel kasandra, xenios dolphin beach hotel greece, xenios dolphin beach hotel possidi, xenios dolphin beach hotel гърция, xenios dolphin beach hotel халкидики, xenios dolphin beach hotel касандра, xenios dolphin beach hotel посиди, xenios dolphin beach hotel 2022, xenios dolphin beach hotel цени, xenios dolphin beach hotel мнения, xenios dolphin beach hotel цени 2022, xenios dolphin beach hotel лято 2022, xenios dolphin beach hotel ранни записвания, xenios dolphin beach hotel last minute, долфин, долфин гърция, долфин халкидики, долфин касандра, долфин посиди, долфин цени, долфин мнения, долфин цени 2022, долфин лято 2022, долфин ранни записвания, долфин бийч, долфин бийч гърция, долфин бийч халкидики, долфин бийч касандра, долфин бийч посиди, долфин бийч цени, долфин бийч мнения, долфин бийч цени 2022, долфин бийч лято 2022, долфин бийч ранни записвания, долфин хотел, долфин хотел гърция, долфин хотел халкидики, долфин хотел касандра, долфин хотел посиди, долфин хотел цени, долфин хотел мнения, долфин хотел цени 2022, долфин хотел лято 2022, долфин хотел ранни записвания, долфин бийч хотел, долфин бийч хотел гърция, долфин бийч хотел халкидики, долфин бийч хотел касандра, долфин бийч хотел посиди, долфин бийч хотел цени, долфин бийч хотел мнения, долфин бийч хотел цени 2022, долфин бийч хотел лято 2022, долфин бийч хотел ранни записвания, ксениос долфин, ксениос долфин гърция, ксениос долфин халкидики, ксениос долфин касандра, ксениос долфин посиди, ксениос долфин цени, ксениос долфин мнения, ксениос долфин цени 2022, ксениос долфин лято 2022, ксениос долфин ранни записвания, хотел ксениос долфин, хотел ксениос долфин гърция, хотел ксениос долфин халкидики, хотел ксениос долфин касандра, хотел ксениос долфин посиди, хотел ксениос долфин цени, хотел ксениос долфин мнения, хотел ксениос долфин цени 2022, хотел ксениос долфин лято 2022, хотел ксениос долфин ранни записвания, ксениос долфин бийч, ксениос долфин бийч гърция, ксениос долфин бийч халкидики, ксениос долфин бийч касандра, ксениос долфин бийч посиди, ксениос долфин бийч цени, ксениос долфин бийч мнения, ксениос долфин бийч цени 2022, ксениос долфин бийч лято 2022, ксениос долфин бийч ранни записвания, хотел ксенион долфин бийч, хотел ксенион долфин бийч гърция, хотел ксенион долфин бийч халкидики, хотел ксенион долфин бийч касандра, хотел ксенион долфин бийч посиди, хотел ксенион долфин бийч цени, хотел ксенион долфин бийч мнения, хотел ксенион долфин бийч цени 2022, хотел ксенион долфин бийч лято 2022, хотел ксенион долфин бийч ранни записвания

cache load