bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0885 706 771
партньор на Dolphin Beach Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Dolphin Beach Hotel - Халкидики / Касандра, Посиди

Празници - Намаления и промоции

568лв
539лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
409лв
389лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
136лв
129лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
215лв
204лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
440лв
352лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
281лв
225лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
325лв
260лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
206лв
165лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
216лв
173лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
137лв
110лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
757лв
606лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
480лв
384лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
568лв
454лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
409лв
327лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
206лв
165лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
325лв
260лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
757лв
606лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
480лв
384лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
515лв
412лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
792лв
634лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
302лв
242лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
460лв
368лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
716лв
573лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
993лв
795лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%

Dolphin Beach Hotel е тризвезден хотел разположен в Посиди до самия бряг на морето с невероятна гледка. Хотелът е много добър избор за една незабравима почивка!

Местоположение на Dolphin Beach Hotel, Халкидики

Посиди се намира на западния бряг на Касандра само на 90 км от летището в Солун. Селището е известно със своите рибни таверни и с прекрасния, километричен пясъчен плаж. Dolphin Beach Hotel е разположен само на 15 минути от светилището на Посейдон и от 150 годишния морски фар.

разстояние до центъра: 2.1km

Удобства в Dolphin Beach Hotel

Независимо, че хотела се намира до брега на морето, можете да се отпуснете на шезлонгите до открития басейн, а на бар-басейна ще се насладите на любимите си коктейли.

Стаи и настаняване в Dolphin Beach Hotel

Хотелът разполага с модерно оборудвани двойни и фамилни стаи с изглед море или градина.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1033лв
981лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
756лв
718лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
885лв
841лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
648лв
616лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
2747лв
2610лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
2033лв
1931лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
2311лв
2195лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
1587лв
1508лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
756лв
718лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
1033лв
981лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
894лв
849лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1171лв
1112лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
1226лв
1165лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-5%
949лв
902лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-5%
2494лв
2370лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
1601лв
1521лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
748лв
711лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
590лв
561лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-5%
1051лв
998лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
814лв
773лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
457лв
434лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
299лв
284лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
1180лв
1121лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
864лв
821лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
590лв
561лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
432лв
410лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
1401лв
1331лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-5%
1085лв
1031лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
747лв
710лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
1143лв
1085лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
738лв
701лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
540лв
513лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
324лв
308лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
443лв
420лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
1107лв
1052лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
1503лв
1428лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
1356лв
1288лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-5%
1752лв
1664лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
343лв
326лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
224лв
213лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
941лв
753лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1562лв
1249лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
756лв
718лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
1033лв
981лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
1328лв
1261лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
972лв
923лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1576лв
1498лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-5%
1220лв
1159лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
883лв
839лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-5%
1160лв
1102лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-5%
2108лв
2003лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-5%
1555лв
1477лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-5%
701лв
666лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-5%
542лв
515лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
598лв
568лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
448лв
426лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
686лв
651лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
914лв
868лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
1226лв
1165лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
949лв
902лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-5%
1335лв
1201лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1018лв
916лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
378лв
302лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
575лв
460лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1904лв
1808лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
1429лв
1357лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1033лв
981лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
756лв
718лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
2479лв
2355лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-5%
1859лв
1766лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1932лв
1739лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1379лв
1241лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
660лв
627лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1043лв
991лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
4448лв
3559лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
3415лв
2732лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
709лв
568лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
512лв
409лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
609лв
579лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
471лв
447лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
1321лв
1255лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
907лв
862лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
1993лв
1794лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
2717лв
2445лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
814лв
732лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1110лв
999лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
575лв
460лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
378лв
302лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1690лв
1606лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
2584лв
2455лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
2361лв
2125лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1728лв
1555лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2160лв
2052лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
2951лв
2803лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
2271лв
2157лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
1651лв
1568лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
2215лв
1993лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1661лв
1495лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
985лв
936лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-5%
1262лв
1199лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
2892лв
2603лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2169лв
1952лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1857лв
1764лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-5%
2572лв
2443лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
993лв
894лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
716лв
645лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1528лв
1223лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
890лв
712лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
686лв
549лв
13-18 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1082лв
866лв
13-18 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1162лв
1104лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1637лв
1555лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
2066лв
1652лв
20-27 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1512лв
1209лв
20-27 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
756лв
680лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1033лв
929лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
648лв
616лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
2084лв
1875лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
885лв
841лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
3084лв
2776лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1560лв
1482лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
2077лв
1973лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-5%
1226лв
1165лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-5%
949лв
902лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
2369лв
2250лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
3227лв
3065лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-5%
1859лв
1487лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2479лв
1983лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
2182лв
1745лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3203лв
2562лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
2852лв
2567лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
2518лв
2266лв
25.06-02.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1959лв
1763лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
3581лв
3223лв
25.06-02.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1399лв
1259лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
2037лв
1834лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
3084лв
2776лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2084лв
1875лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1582лв
1424лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1187лв
1068лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
738лв
701лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-5%
935лв
889лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
2066лв
1652лв
31.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2619лв
2095лв
31.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2215лв
1993лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
1661лв
1495лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1813лв
1450лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1338лв
1071лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
705лв
669лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-5%
408лв
388лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-5%
691лв
552лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
529лв
423лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
453лв
363лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
806лв
645лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
571лв
457лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
374лв
299лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1494лв
1345лв
1-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2285лв
2057лв
1-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
800лв
760лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
571лв
457лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
374лв
299лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
523лв
497лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
448лв
403лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
686лв
617лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
3036лв
2429лв
10-17 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
1865лв
1492лв
10-17 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
448лв
426лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
523лв
497лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
686лв
651лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
800лв
760лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
1512лв
1209лв
21-28 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2066лв
1652лв
21-28 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3099лв
2479лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
2641лв
2377лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1814лв
1633лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
4364лв
3491лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1981лв
1783лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1361лв
1225лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2641лв
2509лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
1814лв
1723лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1475лв
1328лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
756лв
604лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
518лв
415лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1080лв
972лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1119лв
1007лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1630лв
1467лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1511лв
1360лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1037лв
933лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1226лв
1104лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
949лв
854лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
3601лв
2881лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2600лв
2080лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2102лв
1892лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1627лв
1465лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
3059лв
2447лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
2293лв
1834лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2675лв
2407лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
3568лв
3212лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
885лв
841лв
7-13 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
1123лв
1066лв
7-13 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-5%
2793лв
2654лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-5%
3815лв
3624лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
681лв
544лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
918лв
734лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
2097лв
1887лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
3118лв
2806лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1115лв
892лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
1511лв
1209лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
747лв
672лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1143лв
1028лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2226лв
1781лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1332лв
1066лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
767лв
729лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
1181лв
1122лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
2355лв
2120лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1590лв
1431лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2977лв
2679лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
4406лв
3966лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
864лв
777лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1180лв
1062лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1488лв
1340лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1587лв
1429лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2311лв
2080лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
2203лв
1983лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1587лв
1508лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
2311лв
2195лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
1981лв
1783лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1361лв
1225лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2121лв
1909лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1500лв
1350лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
1399лв
1329лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
2037лв
1936лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
2711лв
2576лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
2121лв
1909лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
3819лв
3628лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
1500лв
1350лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2645лв
2116лв
2-9 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1814лв
1451лв
2-9 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1134лв
964лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2203лв
1762лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1488лв
1191лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1651лв
1403лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
786лв
629лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1023лв
819лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1993лв
1794лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
1746лв
1571лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
2717лв
2445лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
2384лв
2146лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
4149лв
3734лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
3085лв
2777лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
3797лв
3417лв
15-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2848лв
2563лв
15-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2793лв
2654лв
15-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
3815лв
3624лв
15-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
2600лв
2080лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3601лв
2881лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
2119лв
1695лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2842лв
2274лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1640лв
1476лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1225лв
1103лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1310лв
1244лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
4448лв
4226лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
1033лв
981лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
3415лв
3244лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
590лв
531лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
748лв
674лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2439лв
2195лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
3297лв
2967лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
2066лв
1963лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-5%
1549лв
1472лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-5%
1993лв
1794лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1226лв
1104лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
949лв
854лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
2717лв
2445лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
3980лв
3781лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-5%
5531лв
5254лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
1561лв
1405лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-10%
2181лв
1963лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
709лв
568лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
512лв
409лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1723лв
1551лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
1000лв
900лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
534лв
427лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
917лв
734лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
471лв
447лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
609лв
579лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
1012лв
810лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1727лв
1382лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1600лв
1440лв
8-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1046лв
941лв
8-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1076лв
861лв
10-16 Юни
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1788лв
1430лв
10-16 Юни
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
224лв
202лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
343лв
309лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
10366лв
8293лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
7756лв
6205лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1966лв
1573лв
16-30 Юни
на човек

14 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1412лв
1130лв
16-30 Юни
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1840лв
1472лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2668лв
2134лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1656лв
1490лв
18-24 Юни
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1047лв
837лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2276лв
2049лв
18-24 Юни
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
3985лв
3188лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1442лв
1154лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2709лв
2167лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2198лв
1978лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
3232лв
2908лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
2951лв
2361лв
19-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2160лв
1728лв
19-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1180лв
1062лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
864лв
777лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2361лв
1888лв
22-30 Юни
1 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1728лв
1382лв
22-30 Юни
1 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3043лв
2435лв
22-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
4381лв
3505лв
22-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1750лв
1575лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1134лв
1077лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
1814лв
1723лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
2474лв
2227лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
3260лв
3097лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
2641лв
2509лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
1651лв
1568лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
2239лв
2127лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
2325лв
2093лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1651лв
1568лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
3116лв
2805лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2264лв
2037лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
1134лв
1077лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
1414лв
1131лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1625лв
1463лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1000лв
800лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
1134лв
907лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1651лв
1321лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
3421лв
3079лв
30.06-07.07
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
2421лв
2179лв
30.06-07.07
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
2326лв
2093лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
3359лв
3024лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
648лв
583лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
540лв
486лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
738лв
664лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
885лв
797лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1567лв
1254лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2121лв
1697лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
866лв
693лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1143лв
915лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
2306лв
2190лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
3199лв
3039лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
1784лв
1605лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2498лв
2248лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
814лв
773лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1051лв
998лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
1085лв
1031лв
14-22 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
1401лв
1331лв
14-22 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
1993лв
1794лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
2717лв
2445лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2379лв
2260лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
1759лв
1671лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-5%
1380лв
1311лв
20-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-5%
1775лв
1687лв
20-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
1298лв
1233лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
726лв
581лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1021лв
970лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-5%
924лв
739лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
738лв
664лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
935лв
842лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1123лв
1066лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-5%
885лв
841лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
2846лв
2703лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
3623лв
3261лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
3846лв
3654лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
2766лв
2489лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
738лв
701лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
935лв
889лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
6068лв
5765лв
1-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
4563лв
4335лв
1-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-5%
2439лв
2195лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3297лв
2967лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
3261лв
2935лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
2495лв
2245лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
2444лв
2322лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-5%
3338лв
3171лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
1139лв
1025лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1554лв
1399лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
2572лв
2443лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-5%
1857лв
1764лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-5%
2752лв
2477лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
2029лв
1826лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
1717лв
1545лв
27.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
2507лв
2131лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
2337лв
2103лв
27.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1784лв
1516лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
816лв
735лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
2230лв
2007лв
28.08-04.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1951лв
1756лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
1093лв
984лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-10%
2809лв
2528лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
3230лв
2907лв
28.08-04.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2724лв
2587лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-5%
2924лв
2778лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
3867лв
3674лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-5%
2067лв
1963лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-5%
512лв
486лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
4257лв
4044лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-5%
3070лв
2917лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-5%
7893лв
7498лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
5520лв
5244лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
709лв
674лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-5%
614лв
491лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
851лв
681лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
409лв
389лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
568лв
539лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-5%
1135лв
1022лв
8-16 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
819лв
737лв
8-16 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
648лв
615лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
925лв
878лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
780лв
741лв
16-18 Сеп
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
524лв
498лв
16-18 Сеп
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
204лв
184лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
323лв
290лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
343лв
275лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1082лв
866лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
757лв
606лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
206лв
165лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
541лв
433лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
325лв
260лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
686лв
549лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
480лв
384лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
3231лв
2584лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4694лв
3755лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
529лв
423лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
691лв
552лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
453лв
363лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
806лв
645лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
457лв
434лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
299лв
284лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
2418лв
1934лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
13732лв
10986лв
1-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

29 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1301лв
1171лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
448лв
426лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
784лв
706лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1417лв
1134лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
686лв
651лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
9144лв
7315лв
1-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

29 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
628лв
565лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
1043лв
939лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
448лв
359лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
686лв
548лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
1036лв
933лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
607лв
547лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
914лв
823лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
800лв
720лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
894лв
715лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
538лв
430лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
598лв
538лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
523лв
471лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
639лв
607лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
964лв
771лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
648лв
518лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
501лв
476лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
1733лв
1646лв
14-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
1179лв
1120лв
14-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1926лв
1733лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1211лв
1090лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
966лв
870лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2518лв
2140лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1691лв
1437лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
689лв
620лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
704лв
564лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
507лв
405лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2763лв
2625лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
615лв
492лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1869лв
1776лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
852лв
682лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2182лв
1964лв
19-23 Юни
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1549лв
1394лв
19-23 Юни
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
2084лв
1667лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
4364лв
3928лв
19-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
3084лв
2467лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
3099лв
2789лв
19-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
5455лв
4364лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
738лв
590лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
3873лв
3099лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1080лв
864лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1959лв
1861лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
2711лв
2440лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
2645лв
2116лв
20-27 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1814лв
1451лв
20-27 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
3819лв
3437лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
2852лв
2710лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
540лв
432лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2066лв
1859лв
20-27 Юни
2 възрастни, 16 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1475лв
1180лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1512лв
1361лв
20-27 Юни
2 възрастни, 16 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1475лв
1328лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1750лв
1575лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1321лв
1255лв
21-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
1587лв
1270лв
21-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1080лв
972лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
907лв
862лв
21-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
2311лв
1849лв
21-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
2474лв
2227лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2311лв
2080лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
2251лв
2025лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
3181лв
2863лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1587лв
1429лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1180лв
944лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1475лв
1180лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
864лв
691лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1080лв
864лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2852лв
2567лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
1959лв
1763лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1322лв
1190лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1119лв
1007лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
648лв
583лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1630лв
1467лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1180лв
1121лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
864лв
821лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
885лв
797лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
864лв
821лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
1080лв
864лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1475лв
1180лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
907лв
816лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1180лв
1121лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
1296лв
1166лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
756лв
642лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1770лв
1593лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1033лв
878лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
1981лв
1783лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1555лв
1244лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2267лв
1814лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
3632лв
3450лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
2494лв
2370лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
1361лв
1225лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
885лв
797лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
648лв
583лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
4075лв
3667лв
29.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1134лв
1077лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
2798лв
2519лв
29.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1651лв
1568лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
1361лв
1088лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4552лв
3641лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1587лв
1508лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1134лв
907лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
4111лв
3289лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
2834лв
2267лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
738лв
664лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
1651лв
1321лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
3148лв
2518лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
540лв
486лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1981лв
1585лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2311лв
2195лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
1522лв
1217лв
1-5 Юли
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2831лв
2689лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
3051лв
2746лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
4480лв
4032лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
1119лв
1007лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
945лв
897лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
1361лв
1293лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
2000лв
1900лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
3359лв
3024лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
819лв
737лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
14604лв
13143лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
648лв
616лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1651лв
1568лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
1981лв
1882лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
2311лв
2080лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
10675лв
9608лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2326лв
2093лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1134лв
1077лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
680лв
612лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1587лв
1429лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
2190лв
1752лв
1-5 Юли
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1630лв
1467лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1180лв
1003лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1033лв
826лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
864лв
734лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
756лв
605лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
540лв
486лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
738лв
664лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1770лв
1682лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
1296лв
1231лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
2445лв
1956лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1679лв
1343лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2442лв
2198лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1981лв
1882лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
3475лв
3128лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
1361лв
1293лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
2529лв
2276лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1134лв
907лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
738лв
627лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
540лв
459лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2320лв
2204лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
1651лв
1321лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
3032лв
2881лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
3672лв
3305лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
676лв
608лв
5-11 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
913лв
822лв
5-11 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
518лв
415лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
756лв
604лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2231лв
2120лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
3232лв
3070лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
1419лв
1277лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2039лв
1835лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2275лв
2161лв
7-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
1318лв
1252лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
2987лв
2838лв
7-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
1002лв
952лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
623лв
592лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
821лв
780лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
1877лв
1690лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2692лв
2557лв
8-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
2601лв
2341лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1437лв
1149лв
8-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2923лв
2777лв
8-15 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
2059лв
1956лв
8-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
3199лв
3039лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
3986лв
3787лв
8-15 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
2372лв
2254лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
1023лв
818лв
8-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
1366лв
1298лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
2397лв
2277лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
1883лв
1789лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
1843лв
1751лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
2102лв
1682лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1627лв
1302лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3370лв
3202лв
10-15 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
2458лв
2335лв
10-15 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
2229лв
1783лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3086лв
2469лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
2384лв
2146лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1746лв
1571лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
542лв
434лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1554лв
1477лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
2793лв
2514лв
14-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
3815лв
3433лв
14-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1139лв
1082лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
701лв
561лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
949лв
759лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2215лв
2104лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-5%
1661лв
1578лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
1226лв
981лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1424лв
1281лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
876лв
788лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
4897лв
4652лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-5%
1898лв
1709лв
17-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
678лв
610лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2373лв
2136лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2531лв
2278лв
17-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
3164лв
2848лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
814лв
732лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1941лв
1747лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1051лв
946лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
6242лв
5930лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-5%
2531лв
2278лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2373лв
2136лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
3164лв
2848лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
1898лв
1709лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2378лв
2141лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
2069лв
1862лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
2792лв
2513лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
3205лв
2885лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
997лв
947лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-5%
1274лв
1210лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-5%
1799лв
1619лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1404лв
1263лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1286лв
1221лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
1009лв
958лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1485лв
1336лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2642лв
2510лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-5%
3536лв
3359лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-5%
2450лв
1960лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3281лв
2624лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
1168лв
1052лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1549лв
1239лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2066лв
1653лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
2549лв
2421лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-5%
1911лв
1815лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
3073лв
2920лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
4004лв
3803лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-5%
2224лв
2002лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1707лв
1537лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
1684лв
1515лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
738лв
701лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1328лв
1195лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
935лв
889лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
1123лв
1066лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
1475лв
1402лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
885лв
841лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-5%
1871лв
1777лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%