bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Dolphin Beach Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Dolphin Beach Hotel - Халкидики / Касандра, Посиди

Празници - Намаления и промоции

733лв
659лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1121лв
1009лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
932лв
886лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
2571лв
2443лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
674лв
640лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1636лв
1554лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%

Dolphin Beach Hotel е тризвезден хотел разположен в Посиди до самия бряг на морето с невероятна гледка. Хотелът е много добър избор за една незабравима почивка!

Местоположение на Dolphin Beach Hotel, Халкидики

Посиди се намира на западния бряг на Касандра само на 90 км от летището в Солун. Селището е известно със своите рибни таверни и с прекрасния, километричен пясъчен плаж. Dolphin Beach Hotel е разположен само на 15 минути от светилището на Посейдон и от 150 годишния морски фар.

разстояние до центъра: 2.1km

Удобства в Dolphin Beach Hotel

Независимо, че хотела се намира до брега на морето, можете да се отпуснете на шезлонгите до открития басейн, а на бар-басейна ще се насладите на любимите си коктейли.

Стаи и настаняване в Dolphin Beach Hotel

Хотелът разполага с модерно оборудвани двойни и фамилни стаи с изглед море или градина.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

257лв
244лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-5%
442лв
420лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-5%
619лв
588лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-5%
360лв
342лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-5%
775лв
697лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
516лв
465лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
514лв
489лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
884лв
840лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-5%
1039лв
987лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
1371лв
1303лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
923лв
877лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
1219лв
1158лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
1066лв
1013лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
808лв
767лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
577лв
548лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
762лв
724лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
707лв
672лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-5%
412лв
391лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1524лв
1447лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
1154лв
1096лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
530лв
504лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
309лв
293лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
369лв
332лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
553лв
498лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
463лв
440лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
796лв
756лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-5%
590лв
531лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
886лв
797лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
692лв
658лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
914лв
868лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
664лв
598лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
442лв
398лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
664лв
597лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
996лв
897лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
369лв
332лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
553лв
498лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
434лв
391лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
286лв
258лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
422лв
410лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-3%
680лв
661лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-3%
734лв
697лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
549лв
521лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
720лв
648лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
442лв
398лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
914лв
868лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
692лв
658лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
2292лв
2177лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
1615лв
1535лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
1066лв
1013лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
808лв
767лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
1928лв
1832лв
20-25 Юли
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
2596лв
2466лв
20-25 Юли
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
754лв
716лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1013лв
962лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
864лв
777лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
531лв
478лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
737лв
664лв
10-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1107лв
996лв
10-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
2260лв
2147лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
1680лв
1596лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
632лв
600лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
817лв
776лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
2051лв
1948лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
2790лв
2651лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
2527лв
2401лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
1754лв
1666лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
677лв
643лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
492лв
468лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
974лв
925лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
1457лв
1384лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
1412лв
1341лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
832лв
790лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-5%
1763лв
1687лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-4%
928лв
888лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-4%
354лв
319лв
11-15 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
576лв
518лв
11-15 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1432лв
1360лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
2011лв
1911лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
2851лв
2709лв
23-29 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
3875лв
3681лв
23-29 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
4748лв
4511лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
3412лв
3242лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
896лв
851лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
711лв
675лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
1120лв
1064лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
861лв
818лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1468лв
1395лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
985лв
936лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
413лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
671лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1722лв
1550лв
11-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
2240лв
2016лв
11-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1524лв
1447лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
1135лв
1079лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
1449лв
1377лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
1061лв
1008лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
2274лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3144лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
830лв
788лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1088лв
1034лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
1385лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1964лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1466лв
1393лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
1096лв
1041лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
1786лв
1696лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
2621лв
2490лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
1500лв
1425лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
2335лв
2218лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
514лв
489лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-5%
997лв
948лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-5%
516лв
465лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
775лв
697лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
2399лв
2159лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1722лв
1550лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
1450лв
1378лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
2030лв
1929лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
1823лв
1732лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
2538лв
2412лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
806лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
621лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1877лв
1783лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
2593лв
2463лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
910лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1242лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1769лв
1680лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
2445лв
2323лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
1706лв
1621лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
2261лв
2148лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
2019лв
1918лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
2800лв
2660лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
1608лв
1527лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
2187лв
2078лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
1495лв
1421лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
1126лв
1069лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
2961лв
2813лв
22-28 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
577лв
548лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
762лв
724лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
2109лв
2004лв
22-28 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
1904лв
1809лв
24-29 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
2686лв
2551лв
24-29 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
2285лв
2171лв
25-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
3223лв
3062лв
25-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
2179лв
2070лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
1503лв
1428лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
2878лв
2734лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
723лв
687лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
1447лв
1374лв
27.08-03.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
2139лв
2032лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
982лв
933лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
1964лв
1866лв
27.08-03.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
1155лв
1097лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
1734лв
1648лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
666лв
633лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
481лв
457лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
760лв
722лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1340лв
1273лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-5%
959лв
911лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1674лв
1591лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-5%
619лв
588лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-5%
360лв
342лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
658лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
399лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
778лв
748лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-4%
482лв
464лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-4%
730лв
657лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
471лв
424лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
775лв
697лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
516лв
465лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1107лв
996лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
737лв
664лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1135лв
1022лв
6-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
1971лв
1774лв
6-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
1674лв
1507лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
1920лв
1824лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
1476лв
1402лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
1231лв
1107лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
852лв
809лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1110лв
1055лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
1494лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1938лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3025лв
2874лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
2190лв
2080лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
2593лв
2463лв
25-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
1877лв
1783лв
25-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1747лв
1659лв
2-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
1263лв
1200лв
2-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
2899лв
2754лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
2123лв
2016лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
808лв
767лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
1066лв
1013лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
2000лв
1900лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
2835лв
2693лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
692лв
658лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1677лв
1593лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
2450лв
2328лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
970лв
921лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
1173лв
1114лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
877лв
833лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
521лв
495лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
705лв
670лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
1558лв
1480лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
2360лв
2242лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
631лв
599лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
853лв
810лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
693лв
658лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1026лв
974лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
1985лв
1885лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
1317лв
1251лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
855лв
812лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
436лв
414лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
577лв
548лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
621лв
590лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
442лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
257лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
967лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1802лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
649лв
14-21 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
390лв
14-21 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
417лв
22-29 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1522лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
676лв
22-29 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1076лв
22-27 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
857лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
593лв
22-27 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
301лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
422лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
680лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
482лв
476лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-1%
486лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
778лв
768лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-1%
680лв
671лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-1%
422лв
416лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-1%
894лв
869лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-3%
506лв
492лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-3%
680лв
651лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-4%
422лв
404лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-4%
422лв
398лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-6%
680лв
642лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-6%
538лв
484лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
834лв
751лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
673лв
606лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1156лв
1040лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
606лв
545лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
938лв
844лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
2292лв
2177лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
1615лв
1535лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
692лв
658лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
914лв
868лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
1385лв
1315лв
18-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
1964лв
1866лв
18-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
736лв
725лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-2%
958лв
943лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-2%
1544лв
1467лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
1156лв
1098лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
1926лв
1830лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
2603лв
2473лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
1677лв
1593лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
2345лв
2227лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
3412лв
3242лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
1769лв
1680лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
1516лв
1440лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
2071лв
1967лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
2286лв
2172лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
817лв
776лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
4748лв
4511лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
632лв
600лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
2667лв
2534лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
1991лв
1891лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
1062лв
1009лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
840лв
798лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
980лв
931лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
758лв
720лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
2096лв
1991лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
1516лв
1440лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
4746лв
4509лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
3637лв
3455лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
1306лв
1241лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
632лв
600лв
2-7 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
817лв
776лв
2-7 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
1143лв
1086лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
884лв
840лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
1011лв
960лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
3595лв
3415лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
2707лв
2572лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
1263лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1633лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3493лв
3318лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
2527лв
2401лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
2190лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2374лв
2255лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
3025лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1706лв
1621лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
2274лв
2160лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
3144лв
2987лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
2353лв
2235лв
8-15 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
3129лв
2972лв
8-15 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
5950лв
5652лв
8-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
1483лв
1409лв
8-20 Авг
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1927лв
1831лв
8-20 Авг
на човек

12 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
3471лв
3298лв
8-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
1774лв
1686лв
8-19 Авг
на човек

11 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
4061лв
3858лв
8-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1368лв
1299лв
8-19 Авг
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
5392лв
5122лв
8-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
4471лв
4248лв
8-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
2505лв
2380лв
8-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
3313лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2426лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1916лв
1820лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
1472лв
1399лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
795лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
610лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2149лв
2041лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
1298лв
1233лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
936лв
889лв
15-21 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
1668лв
1585лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
714лв
679лв
15-21 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
2984лв
2835лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
2182лв
17-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3117лв
17-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2835лв
2693лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
2000лв
1900лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
577лв
548лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
2292лв
2177лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
762лв
724лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
1615лв
1535лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
914лв
868лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
692лв
658лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
2051лв
1948лв
22-27 Авг
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
2904лв
2758лв
22-27 Авг
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
1154лв
1096лв
24-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1524лв
1447лв
24-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
1904лв
1809лв
25-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
2686лв
2551лв
25-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
1256лв
1193лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
868лв
825лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
926лв
879лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
667лв
634лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
674лв
640лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
932лв
886лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
855лв
812лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
1286лв
1221лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1987лв
1788лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1396лв
1256лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1898лв
1803лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
577лв
548лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
1221лв
1160лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
932лв
886лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
674лв
640лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
2001лв
1901лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
799лв
759лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
577лв
548лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
745лв
708лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
523лв
497лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
869лв
826лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
611лв
580лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1071лв
1018лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1668лв
1585лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
611лв
580лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-5%
869лв
826лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-5%
539лв
512лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
798лв
758лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-5%
762лв
724лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-5%
503лв
478лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1212лв
1152лв
18-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-5%
729лв
693лв
18-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-5%
257лв
244лв
21-26 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-5%
442лв
420лв
21-26 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
720лв
684лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-5%
1396лв
1327лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
432лв
410лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
820лв
779лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
2015лв
1926лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-4%
1060лв
1014лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-4%
663лв
629лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-5%
619лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
360лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1259лв
1196лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-5%
295лв
265лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
443лв
399лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
775лв
697лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
516лв
465лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
708лв
637лв
7-15 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1151лв
1036лв
7-15 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
737лв
664лв
10-15 Юни
2 възрастни, 13 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1107лв
996лв
10-15 Юни
2 възрастни, 13 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
1097лв
1042лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
1580лв
1501лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
2399лв
2279лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
1722лв
1636лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
4701лв
4466лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
3542лв
3364лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

dolphin, dolphin halkidiki, dolphin kasandra, dolphin greece, dolphin possidi, dolphin гърция, dolphin халкидики, dolphin касандра, dolphin посиди, dolphin 2022, dolphin цени, dolphin мнения, dolphin цени 2022, dolphin лято 2022, dolphin ранни записвания, dolphin last minute, dolphin beach, dolphin beach halkidiki, dolphin beach kasandra, dolphin beach greece, dolphin beach possidi, dolphin beach гърция, dolphin beach халкидики, dolphin beach касандра, dolphin beach посиди, dolphin beach 2022, dolphin beach цени, dolphin beach мнения, dolphin beach цени 2022, dolphin beach лято 2022, dolphin beach ранни записвания, dolphin beach last minute, dolphin hotel, dolphin hotel halkidiki, dolphin hotel kasandra, dolphin hotel greece, dolphin hotel possidi, dolphin hotel гърция, dolphin hotel халкидики, dolphin hotel касандра, dolphin hotel посиди, dolphin hotel 2022, dolphin hotel цени, dolphin hotel мнения, dolphin hotel цени 2022, dolphin hotel лято 2022, dolphin hotel ранни записвания, dolphin hotel last minute, dolphin beach hotel, dolphin beach hotel halkidiki, dolphin beach hotel kasandra, dolphin beach hotel greece, dolphin beach hotel possidi, dolphin beach hotel гърция, dolphin beach hotel халкидики, dolphin beach hotel касандра, dolphin beach hotel посиди, dolphin beach hotel 2022, dolphin beach hotel цени, dolphin beach hotel мнения, dolphin beach hotel цени 2022, dolphin beach hotel лято 2022, dolphin beach hotel ранни записвания, dolphin beach hotel last minute, xenios dolphin, xenios dolphin halkidiki, xenios dolphin kasandra, xenios dolphin greece, xenios dolphin possidi, xenios dolphin гърция, xenios dolphin халкидики, xenios dolphin касандра, xenios dolphin посиди, xenios dolphin 2022, xenios dolphin цени, xenios dolphin мнения, xenios dolphin цени 2022, xenios dolphin лято 2022, xenios dolphin ранни записвания, xenios dolphin last minute, xenios dolphin beach, xenios dolphin beach halkidiki, xenios dolphin beach kasandra, xenios dolphin beach greece, xenios dolphin beach possidi, xenios dolphin beach гърция, xenios dolphin beach халкидики, xenios dolphin beach касандра, xenios dolphin beach посиди, xenios dolphin beach 2022, xenios dolphin beach цени, xenios dolphin beach мнения, xenios dolphin beach цени 2022, xenios dolphin beach лято 2022, xenios dolphin beach ранни записвания, xenios dolphin beach last minute, xenios dolphin hotel, xenios dolphin hotel halkidiki, xenios dolphin hotel kasandra, xenios dolphin hotel greece, xenios dolphin hotel possidi, xenios dolphin hotel гърция, xenios dolphin hotel халкидики, xenios dolphin hotel касандра, xenios dolphin hotel посиди, xenios dolphin hotel 2022, xenios dolphin hotel цени, xenios dolphin hotel мнения, xenios dolphin hotel цени 2022, xenios dolphin hotel лято 2022, xenios dolphin hotel ранни записвания, xenios dolphin hotel last minute, xenios dolphin beach hotel, xenios dolphin beach hotel halkidiki, xenios dolphin beach hotel kasandra, xenios dolphin beach hotel greece, xenios dolphin beach hotel possidi, xenios dolphin beach hotel гърция, xenios dolphin beach hotel халкидики, xenios dolphin beach hotel касандра, xenios dolphin beach hotel посиди, xenios dolphin beach hotel 2022, xenios dolphin beach hotel цени, xenios dolphin beach hotel мнения, xenios dolphin beach hotel цени 2022, xenios dolphin beach hotel лято 2022, xenios dolphin beach hotel ранни записвания, xenios dolphin beach hotel last minute, долфин, долфин гърция, долфин халкидики, долфин касандра, долфин посиди, долфин цени, долфин мнения, долфин цени 2022, долфин лято 2022, долфин ранни записвания, долфин бийч, долфин бийч гърция, долфин бийч халкидики, долфин бийч касандра, долфин бийч посиди, долфин бийч цени, долфин бийч мнения, долфин бийч цени 2022, долфин бийч лято 2022, долфин бийч ранни записвания, долфин хотел, долфин хотел гърция, долфин хотел халкидики, долфин хотел касандра, долфин хотел посиди, долфин хотел цени, долфин хотел мнения, долфин хотел цени 2022, долфин хотел лято 2022, долфин хотел ранни записвания, долфин бийч хотел, долфин бийч хотел гърция, долфин бийч хотел халкидики, долфин бийч хотел касандра, долфин бийч хотел посиди, долфин бийч хотел цени, долфин бийч хотел мнения, долфин бийч хотел цени 2022, долфин бийч хотел лято 2022, долфин бийч хотел ранни записвания, ксениос долфин, ксениос долфин гърция, ксениос долфин халкидики, ксениос долфин касандра, ксениос долфин посиди, ксениос долфин цени, ксениос долфин мнения, ксениос долфин цени 2022, ксениос долфин лято 2022, ксениос долфин ранни записвания, хотел ксениос долфин, хотел ксениос долфин гърция, хотел ксениос долфин халкидики, хотел ксениос долфин касандра, хотел ксениос долфин посиди, хотел ксениос долфин цени, хотел ксениос долфин мнения, хотел ксениос долфин цени 2022, хотел ксениос долфин лято 2022, хотел ксениос долфин ранни записвания, ксениос долфин бийч, ксениос долфин бийч гърция, ксениос долфин бийч халкидики, ксениос долфин бийч касандра, ксениос долфин бийч посиди, ксениос долфин бийч цени, ксениос долфин бийч мнения, ксениос долфин бийч цени 2022, ксениос долфин бийч лято 2022, ксениос долфин бийч ранни записвания, хотел ксенион долфин бийч, хотел ксенион долфин бийч гърция, хотел ксенион долфин бийч халкидики, хотел ксенион долфин бийч касандра, хотел ксенион долфин бийч посиди, хотел ксенион долфин бийч цени, хотел ксенион долфин бийч мнения, хотел ксенион долфин бийч цени 2022, хотел ксенион долфин бийч лято 2022, хотел ксенион долфин бийч ранни записвания

cache load