bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Dolphin Beach Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Dolphin Beach Hotel - Халкидики / Касандра, Посиди

Промоции в Dolphin Beach Hotel, Посиди

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 28.04.2023 - 18.10.2023 , за резервации, направени преди 28.02.2023 , 40% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

215лв
193лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
136лв
122лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
567лв
510лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
409лв
368лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
440лв
352лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
281лв
225лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
325лв
260лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
206лв
165лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
216лв
173лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
137лв
110лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
757лв
606лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
480лв
384лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
572лв
457лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
414лв
331лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
206лв
165лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
325лв
260лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
757лв
606лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
480лв
384лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
515лв
412лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
792лв
634лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
460лв
368лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
302лв
242лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1001лв
800лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
724лв
579лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%

Dolphin Beach Hotel е тризвезден хотел разположен в Посиди до самия бряг на морето с невероятна гледка. Хотелът е много добър избор за една незабравима почивка!

Местоположение на Dolphin Beach Hotel, Халкидики

Посиди се намира на западния бряг на Касандра само на 90 км от летището в Солун. Селището е известно със своите рибни таверни и с прекрасния, километричен пясъчен плаж. Dolphin Beach Hotel е разположен само на 15 минути от светилището на Посейдон и от 150 годишния морски фар.

разстояние до центъра: 2.1km

Удобства в Dolphin Beach Hotel

Независимо, че хотела се намира до брега на морето, можете да се отпуснете на шезлонгите до открития басейн, а на бар-басейна ще се насладите на любимите си коктейли.

Стаи и настаняване в Dolphin Beach Hotel

Хотелът разполага с модерно оборудвани двойни и фамилни стаи с изглед море или градина.

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 28.04.2023 - 18.10.2023 , за резервации, направени преди 28.02.2023 , 40% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1040лв
832лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
763лв
611лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
340лв
306лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
537лв
483лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
1572лв
1258лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
952лв
762лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
378лв
302лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
575лв
460лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
4484лв
3587лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
3450лв
2760лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
753лв
603лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
595лв
476лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
517лв
414лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
715лв
572лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1041лв
937лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1946лв
1557лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
660лв
594лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1392лв
1114лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
575лв
460лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
378лв
302лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2326лв
1861лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1603лв
1282лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
716лв
645лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
992лв
893лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1528лв
1223лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
890лв
712лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
686лв
549лв
13-18 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1082лв
866лв
13-18 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2080лв
1664лв
20-27 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1526лв
1221лв
20-27 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2084лв
1875лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
3078лв
2771лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1875лв
1500лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2495лв
1996лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2202лв
1762лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3223лв
2579лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1526лв
1221лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2080лв
1664лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1876лв
1500лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
2590лв
2072лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1272лв
1017лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
995лв
796лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2669лв
2135лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
3563лв
2850лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
3563лв
3206лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
2675лв
2407лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
2637лв
2109лв
31.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
2083лв
1666лв
31.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1225лв
1102лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
949лв
854лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
949лв
854лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
1225лв
1102лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
2292лв
1834лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
3186лв
2549лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1826лв
1461лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1351лв
1081лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
751лв
676лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
476лв
428лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
806лв
645лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
453лв
363лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
529лв
423лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
691лв
552лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
575лв
460лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
378лв
302лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
378лв
302лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
575лв
460лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1885лв
1508лв
10-17 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
3056лв
2445лв
10-17 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1526лв
1221лв
21-28 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2080лв
1664лв
21-28 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
4392лв
3514лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
3127лв
2501лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
756лв
680лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1031лв
928лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
761лв
609лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
523лв
419лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2329лв
1863лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3222лв
2578лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
2626лв
2101лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
3626лв
2901лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
3082лв
2466лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
2316лв
1853лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
3563лв
3206лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
2675лв
2407лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
688лв
550лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
925лв
740лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-20%
1126лв
901лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1521лв
1217лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
575лв
460лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
378лв
302лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1346лв
1077лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2240лв
1792лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
3106лв
2485лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
2106лв
1685лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1488лв
1340лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
2199лв
1979лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1769лв
1415лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2493лв
1994лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1090лв
872лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1486лв
1189лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1832лв
1465лв
2-9 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1040лв
832лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
763лв
611лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2662лв
2130лв
2-9 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1504лв
1203лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1662лв
1412лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1145лв
973лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2219лв
1775лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1032лв
825лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
794лв
636лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2713лв
2441лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
1993лв
1794лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
3626лв
2901лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2626лв
2101лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
2862лв
2289лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
2138лв
1710лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
3292лв
2962лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2439лв
2195лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
715лв
572лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
517лв
414лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
947лв
758лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
1662лв
1329лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
917лв
734лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
534лв
427лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1023лв
818лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1737лв
1390лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1088лв
870лв
10-16 Юни
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1800лв
1440лв
10-16 Юни
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
7836лв
6269лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
10447лв
8357лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
1980лв
1584лв
16-30 Юни
на човек

14 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1426лв
1141лв
16-30 Юни
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2687лв
2150лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1860лв
1488лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
4014лв
3211лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2737лв
2190лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1057лв
845лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1452лв
1162лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
2181лв
1744лв
19-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2972лв
2377лв
19-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1980лв
1584лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2873лв
2298лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
3071лв
2457лв
22-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2659лв
2127лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1744лв
1396лв
22-30 Юни
1 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1832лв
1465лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2377лв
1902лв
22-30 Юни
1 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
4409лв
3527лв
22-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2326лв
1861лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1603лв
1282лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1697лв
1357лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2463лв
1970лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1424лв
1139лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1011лв
809лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1145лв
916лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1662лв
1329лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
589лв
530лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
756лв
680лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2662лв
2130лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1189лв
951лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2326лв
2093лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1832лв
1465лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
872лв
698лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
432лв
389лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1031лв
928лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
3353лв
3018лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
654лв
523лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1374лв
1099лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1994лв
1595лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
891лв
713лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2136лв
1709лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
1582лв
1266лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
875лв
700лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1152лв
922лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1877лв
1690лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2597лв
2337лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1668лв
1335лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2289лв
1831лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2713лв
2441лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1993лв
1794лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1993лв
1794лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
2713лв
2441лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
930лв
744лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
732лв
586лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3256лв
2930лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
2495лв
2245лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1766лв
1413лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1371лв
1097лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2526лв
2147лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1803лв
1532лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
724лв
579лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1001лв
800лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
858лв
686лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
620лв
496лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
204лв
184лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
322лв
290лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
206лв
165лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
686лв
549лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
325лв
260лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1082лв
866лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
343лв
275лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
541лв
433лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
480лв
384лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
757лв
606лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
3231лв
2584лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4694лв
3755лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
806лв
645лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
529лв
423лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
453лв
363лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
691лв
552лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
900лв
720лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1151лв
921лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1432лв
1146лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
13823лв
11059лв
1-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

29 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2432лв
1946лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
544лв
435лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
755лв
604лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
460лв
368лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
680лв
544лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
302лв
242лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
9235лв
7388лв
1-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

29 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
529лв
423лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1036лв
829лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
806лв
645лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
529лв
423лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
806лв
645лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
691лв
552лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
453лв
363лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
900лв
720лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
544лв
435лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
971лв
777лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
655лв
524лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2518лв
2140лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1691лв
1437лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1889лв
1511лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
512лв
409лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2783лв
2226лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
709лв
568лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
858лв
686лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
621лв
497лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3106лв
2485лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2106лв
1685лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1090лв
872лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
743лв
594лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
2662лв
2130лв
20-27 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
3908лв
3127лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1832лв
1465лв
20-27 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
545лв
436лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1486лв
1189лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
5490лв
4392лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1603лв
1282лв
21-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2326лв
1861лв
21-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1189лв
951лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
872лв
698лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1090лв
872лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1486лв
1189лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1189лв
951лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
872лв
698лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1486лв
1189лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1090лв
872лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
756лв
642лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1033лв
878лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2493лв
1994лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1769лв
1415лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1414лв
1131лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2282лв
1826лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1570лв
1256лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2052лв
1642лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1145лв
916лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2834лв
2267лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1662лв
1329лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1994лв
1595лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1374лв
1099лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
4111лв
3289лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
4585лв
3668лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
3181лв
2544лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
743лв
594лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1118лв
895лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2204лв
1763лв
1-5 Юли
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1805лв
1444лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1514лв
1211лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
2663лв
2130лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
545лв
436лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1535лв
1228лв
1-5 Юли
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
864лв
734лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1180лв
1003лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2873лв
2298лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
1980лв
1584лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1697лв
1357лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2463лв
1970лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1145лв
916лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
540лв
459лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1662лв
1329лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
738лв
627лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
761лв
609лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
523лв
419лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
903лв
723лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1034лв
827лв
8-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1447лв
1158лв
8-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1180лв
944лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
3108лв
2487лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
1645лв
1316лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2251лв
1801лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2120лв
1696лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
706лв
565лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
548лв
439лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1236лв
989лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
960лв
768лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1938лв
1744лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1424лв
1281лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
3200лв
2880лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2069лв
1862лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
2788лв
2509лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
2378лв
2141лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1168лв
1052лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
3302лв
2642лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
2472лв
1977лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1483лв
1335лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
2079лв
1663лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1562лв
1250лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1033лв
878лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1665лв
1332лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1310лв
1113лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1250лв
1000лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2875лв
2300лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
3875лв
3100лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1562лв
1250лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2079лв
1663лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
4758лв
3806лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
1042лв
885лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3082лв
2466лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1318лв
1121лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
3571лв
2857лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2316лв
1853лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1883лв
1507лв
9-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
1488лв
1190лв
9-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
2590лв
2072лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
2426лв
2062лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2036лв
1629лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
3253лв
2765лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2569лв
2055лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
3462лв
2770лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
542лв
461лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
701лв
596лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
949лв
807лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1226лв
1042лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
2303лв
1842лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
3133лв
2507лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
1413лв
1130лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
1097лв
877лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
883лв
706лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
685лв
548лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
548лв
439лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2206лв
1875лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
706лв
565лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-20%
1586лв
1348лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
530лв
424лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
411лв
329лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
512лв
461лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
708лв
638лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
310лв
264лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
429лв
364лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
716лв
645лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-10%
992лв
893лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
654лв
523лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
931лв
745лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
619лв
496лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2007лв
1807лв
17-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1288лв
1159лв
17-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
896лв
717лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
275лв
220лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
433лв
346лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
1082лв
866лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
686лв
549лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
206лв
175лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
974лв
779лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
757лв
644лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
618лв
494лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
325лв
276лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
480лв
408лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
861лв
731лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
544лв
462лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1326лв
1061лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2326лв
1861лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
408лв
367лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
644лв
580лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
275лв
220лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
433лв
346лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
325лв
260лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
206лв
165лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
753лв
640лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
476лв
405лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

dolphin, dolphin halkidiki, dolphin kasandra, dolphin greece, dolphin possidi, dolphin гърция, dolphin халкидики, dolphin касандра, dolphin посиди, dolphin 2023, dolphin цени, dolphin мнения, dolphin цени 2023, dolphin лято 2023, dolphin ранни записвания, dolphin last minute, dolphin beach, dolphin beach halkidiki, dolphin beach kasandra, dolphin beach greece, dolphin beach possidi, dolphin beach гърция, dolphin beach халкидики, dolphin beach касандра, dolphin beach посиди, dolphin beach 2023, dolphin beach цени, dolphin beach мнения, dolphin beach цени 2023, dolphin beach лято 2023, dolphin beach ранни записвания, dolphin beach last minute, dolphin hotel, dolphin hotel halkidiki, dolphin hotel kasandra, dolphin hotel greece, dolphin hotel possidi, dolphin hotel гърция, dolphin hotel халкидики, dolphin hotel касандра, dolphin hotel посиди, dolphin hotel 2023, dolphin hotel цени, dolphin hotel мнения, dolphin hotel цени 2023, dolphin hotel лято 2023, dolphin hotel ранни записвания, dolphin hotel last minute, dolphin beach hotel, dolphin beach hotel halkidiki, dolphin beach hotel kasandra, dolphin beach hotel greece, dolphin beach hotel possidi, dolphin beach hotel гърция, dolphin beach hotel халкидики, dolphin beach hotel касандра, dolphin beach hotel посиди, dolphin beach hotel 2023, dolphin beach hotel цени, dolphin beach hotel мнения, dolphin beach hotel цени 2023, dolphin beach hotel лято 2023, dolphin beach hotel ранни записвания, dolphin beach hotel last minute, xenios dolphin, xenios dolphin halkidiki, xenios dolphin kasandra, xenios dolphin greece, xenios dolphin possidi, xenios dolphin гърция, xenios dolphin халкидики, xenios dolphin касандра, xenios dolphin посиди, xenios dolphin 2023, xenios dolphin цени, xenios dolphin мнения, xenios dolphin цени 2023, xenios dolphin лято 2023, xenios dolphin ранни записвания, xenios dolphin last minute, xenios dolphin beach, xenios dolphin beach halkidiki, xenios dolphin beach kasandra, xenios dolphin beach greece, xenios dolphin beach possidi, xenios dolphin beach гърция, xenios dolphin beach халкидики, xenios dolphin beach касандра, xenios dolphin beach посиди, xenios dolphin beach 2023, xenios dolphin beach цени, xenios dolphin beach мнения, xenios dolphin beach цени 2023, xenios dolphin beach лято 2023, xenios dolphin beach ранни записвания, xenios dolphin beach last minute, xenios dolphin hotel, xenios dolphin hotel halkidiki, xenios dolphin hotel kasandra, xenios dolphin hotel greece, xenios dolphin hotel possidi, xenios dolphin hotel гърция, xenios dolphin hotel халкидики, xenios dolphin hotel касандра, xenios dolphin hotel посиди, xenios dolphin hotel 2023, xenios dolphin hotel цени, xenios dolphin hotel мнения, xenios dolphin hotel цени 2023, xenios dolphin hotel лято 2023, xenios dolphin hotel ранни записвания, xenios dolphin hotel last minute, xenios dolphin beach hotel, xenios dolphin beach hotel halkidiki, xenios dolphin beach hotel kasandra, xenios dolphin beach hotel greece, xenios dolphin beach hotel possidi, xenios dolphin beach hotel гърция, xenios dolphin beach hotel халкидики, xenios dolphin beach hotel касандра, xenios dolphin beach hotel посиди, xenios dolphin beach hotel 2023, xenios dolphin beach hotel цени, xenios dolphin beach hotel мнения, xenios dolphin beach hotel цени 2023, xenios dolphin beach hotel лято 2023, xenios dolphin beach hotel ранни записвания, xenios dolphin beach hotel last minute, долфин, долфин гърция, долфин халкидики, долфин касандра, долфин посиди, долфин цени, долфин мнения, долфин цени 2023, долфин лято 2023, долфин ранни записвания, долфин бийч, долфин бийч гърция, долфин бийч халкидики, долфин бийч касандра, долфин бийч посиди, долфин бийч цени, долфин бийч мнения, долфин бийч цени 2023, долфин бийч лято 2023, долфин бийч ранни записвания, долфин хотел, долфин хотел гърция, долфин хотел халкидики, долфин хотел касандра, долфин хотел посиди, долфин хотел цени, долфин хотел мнения, долфин хотел цени 2023, долфин хотел лято 2023, долфин хотел ранни записвания, долфин бийч хотел, долфин бийч хотел гърция, долфин бийч хотел халкидики, долфин бийч хотел касандра, долфин бийч хотел посиди, долфин бийч хотел цени, долфин бийч хотел мнения, долфин бийч хотел цени 2023, долфин бийч хотел лято 2023, долфин бийч хотел ранни записвания, ксениос долфин, ксениос долфин гърция, ксениос долфин халкидики, ксениос долфин касандра, ксениос долфин посиди, ксениос долфин цени, ксениос долфин мнения, ксениос долфин цени 2023, ксениос долфин лято 2023, ксениос долфин ранни записвания, хотел ксениос долфин, хотел ксениос долфин гърция, хотел ксениос долфин халкидики, хотел ксениос долфин касандра, хотел ксениос долфин посиди, хотел ксениос долфин цени, хотел ксениос долфин мнения, хотел ксениос долфин цени 2023, хотел ксениос долфин лято 2023, хотел ксениос долфин ранни записвания, ксениос долфин бийч, ксениос долфин бийч гърция, ксениос долфин бийч халкидики, ксениос долфин бийч касандра, ксениос долфин бийч посиди, ксениос долфин бийч цени, ксениос долфин бийч мнения, ксениос долфин бийч цени 2023, ксениос долфин бийч лято 2023, ксениос долфин бийч ранни записвания, хотел ксенион долфин бийч, хотел ксенион долфин бийч гърция, хотел ксенион долфин бийч халкидики, хотел ксенион долфин бийч касандра, хотел ксенион долфин бийч посиди, хотел ксенион долфин бийч цени, хотел ксенион долфин бийч мнения, хотел ксенион долфин бийч цени 2023, хотел ксенион долфин бийч лято 2023, хотел ксенион долфин бийч ранни записвания