bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Dolphin Beach Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Dolphin Beach Hotel - Халкидики / Касандра, Посиди

Празници - Намаления и промоции

1128лв
959лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
710лв
603лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
483лв
410лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
403лв
343лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
603лв
513лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
323лв
274лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
242лв
206лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
362лв
308лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%

Dolphin Beach Hotel е тризвезден хотел разположен в Посиди до самия бряг на морето с невероятна гледка. Хотелът е много добър избор за една незабравима почивка!

Местоположение на Dolphin Beach Hotel, Халкидики

Посиди се намира на западния бряг на Касандра само на 90 км от летището в Солун. Селището е известно със своите рибни таверни и с прекрасния, километричен пясъчен плаж. Dolphin Beach Hotel е разположен само на 15 минути от светилището на Посейдон и от 150 годишния морски фар.

разстояние до центъра: 2.1km

Удобства в Dolphin Beach Hotel

Независимо, че хотела се намира до брега на морето, можете да се отпуснете на шезлонгите до открития басейн, а на бар-басейна ще се насладите на любимите си коктейли.

Стаи и настаняване в Dolphin Beach Hotel

Хотелът разполага с модерно оборудвани двойни и фамилни стаи с изглед море или градина.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

611лв
520лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
892лв
758лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
484лв
411лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
724лв
616лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
713лв
606лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
953лв
810лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
1207лв
1026лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
807лв
686лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
483лв
410лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
323лв
274лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1721лв
1463лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1030лв
876лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1350лв
1148лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1321лв
1123лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1339лв
1138лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1059лв
900лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2561лв
2177лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1829лв
1555лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2586лв
2069лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3527лв
2822лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1086лв
923лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
726лв
617лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
484лв
411лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
724лв
616лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
873лв
742лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
382лв
325лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
262лв
223лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4058лв
3449лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3046лв
2589лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
645лв
549лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
966лв
821лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
726лв
617лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1086лв
923лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
349лв
297лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1146лв
974лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
786лв
668лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
509лв
433лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
565лв
452лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
845лв
676лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1784лв
1517лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1268лв
1078лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
356лв
303лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
476лв
405лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2902лв
2321лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3825лв
3060лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2547лв
2165лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1920лв
1632лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
556лв
473лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
436лв
371лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1533лв
1226лв
30.08-09.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1133лв
906лв
30.08-09.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
242лв
206лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
362лв
308лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
623лв
499лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
423лв
339лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2789лв
2370лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3834лв
3259лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
5325лв
4527лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3906лв
3320лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2111лв
1794лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3123лв
2654лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2919лв
2481лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2078лв
1766лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2880лв
2217лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-23%
3821лв
2942лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-23%
1113лв
946лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
873лв
742лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3901лв
3121лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2889лв
2311лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2272лв
1863лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-18%
1749лв
1434лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-18%
524лв
445лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
764лв
650лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2284лв
1827лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1552лв
1242лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3569лв
3034лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1251лв
1063лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
891лв
757лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2536лв
2156лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
446лв
366лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-18%
317лв
260лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-18%
1018лв
865лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1298лв
1103лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1710лв
1454лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2485лв
2112лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
713лв
606лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2686лв
2149лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
831лв
640лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-23%
1963лв
1571лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1111лв
856лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-23%
953лв
810лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
891лв
757лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1251лв
1063лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1360лв
1088лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1760лв
1408лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1454лв
1236лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1854лв
1576лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3498лв
2973лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4543лв
3862лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2761лв
2347лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3629лв
3085лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
909лв
727лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1209лв
967лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
911лв
774лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1191лв
1012лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1448лв
1231лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
968лв
823лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1328лв
1128лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
887лв
754лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1973лв
1677лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1328лв
1129лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
531лв
435лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-18%
731лв
599лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-18%
713лв
570лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
953лв
762лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1585лв
1347лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1829лв
1408лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-23%
2231лв
1896лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1306лв
1006лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-23%
2972лв
2526лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2240лв
1904лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1298лв
1103лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1018лв
865лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2320лв
1972лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3095лв
2631лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1682лв
1429лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2282лв
1939лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
483лв
410лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
323лв
274лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
484лв
387лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
724лв
579лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
437лв
371лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
637лв
541лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
655лв
524лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1015лв
812лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
2216лв
1884лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1484лв
1262лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1094лв
875лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
734лв
587лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1645лв
1398лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2420лв
2057лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3175лв
2540лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1111лв
945лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2375лв
1900лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
831лв
707лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3509лв
2982лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2497лв
2122лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1111лв
945лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
831лв
707лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2919лв
2247лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-23%
2078лв
1600лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-23%
3095лв
2476лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
2320лв
1856лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1113лв
946лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
873лв
742лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2181лв
1745лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2902лв
2321лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1298лв
1103лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1018лв
865лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
796лв
613лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-23%
636лв
490лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-23%
2326лв
1977лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3049лв
2592лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3256лв
2768лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2481лв
2109лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
873лв
742лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1410лв
1128лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1890лв
1512лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
630лв
504лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
430лв
344лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
637лв
509лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
437лв
349лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1184лв
948лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
764лв
611лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
611лв
489лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
892лв
713лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2334лв
1984лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1559лв
1325лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1017лв
865лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
737лв
627лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1781лв
1514лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2502лв
2126лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2749лв
2199лв
22-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3761лв
3009лв
22-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
1188лв
950лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1668лв
1334лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1829лв
1555лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2561лв
2177лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
831лв
707лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1111лв
945лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
3054лв
2443лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2149лв
1655лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-23%
2985лв
2299лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-23%
4175лв
3340лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
4746лв
4034лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3445лв
2928лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2266лв
1813лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
3103лв
2482лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
4058лв
3449лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3046лв
2589лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2240лв
1837лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
2972лв
2437лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-18%
2579лв
2192лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1934лв
1644лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2240лв
1904лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2972лв
2526лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
3611лв
3069лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
2909лв
2472лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2707лв
2301лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3869лв
3289лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2647лв
2250лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2679лв
2143лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3487лв
2964лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
3515лв
2812лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2182лв
1855лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1659лв
1410лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
954лв
811лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1194лв
1015лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1391лв
1113лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1811лв
1449лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
3799лв
3229лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
2895лв
2461лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
5175лв
4399лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3975лв
3378лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
954лв
811лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1194лв
1015лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1393лв
1184лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
2272лв
1931лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1749лв
1487лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1693лв
1439лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1273лв
1082лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
727лв
582лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
927лв
742лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
947лв
805лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1227лв
1043лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1773лв
1453лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-18%
2295лв
1882лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-18%
1097лв
878лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1497лв
1198лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
823лв
658лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1183лв
946лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
898лв
692лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-23%
1048лв
891лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
768лв
653лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
658лв
507лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-23%
768лв
614лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1048лв
839лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1694лв
1440лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1048лв
891лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1522лв
1248лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-18%
943лв
774лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
161лв
137лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
241лв
205лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
758лв
606лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
517лв
414лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
2077лв
1662лв
1-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1345лв
1076лв
1-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2260лв
1921лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3181лв
2704лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
437лв
371лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
637лв
541лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1019лв
815лв
8-16 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
699лв
559лв
8-16 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1807лв
1446лв
8-15 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2882лв
2306лв
8-15 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1222лв
978лв
14-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1849лв
1480лв
14-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
706лв
600лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
986лв
838лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1876лв
1595лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
468лв
375лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2780лв
2363лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
668лв
535лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
964лв
790лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-18%
664лв
544лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
953лв
810лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
713лв
606лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1111лв
889лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
831лв
665лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2195лв
1800лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-18%
1309лв
1113лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1568лв
1285лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-18%
1789лв
1521лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
794лв
675лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
594лв
505лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
794лв
635лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
594лв
475лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
3509лв
2807лв
28.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2497лв
1997лв
28.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1829лв
1555лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1568лв
1332лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2219лв
1886лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1902лв
1617лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3598лв
2879лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2195лв
1866лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2561лв
2177лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
4879лв
3903лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
3123лв
2654лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2677лв
2275лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1149лв
942лв
30.06-09.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-18%
1509лв
1237лв
30.06-09.07
на човек

9 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-18%
2231лв
1896лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1585лв
1347лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
366лв
311лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
261лв
222лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1946лв
1654лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
3226лв
2484лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-23%
4376лв
3370лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-23%
2678лв
2276лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1559лв
1325лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1139лв
968лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2454лв
2012лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
2889лв
2224лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-23%
3901лв
3004лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-23%
3321лв
2723лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-18%
3672лв
3122лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3611лв
2961лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-18%
2707лв
2220лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-18%
2836лв
2411лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3519лв
2710лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-23%
4670лв
3596лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-23%
436лв
349лв
9-12 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
556лв
445лв
9-12 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1209лв
1028лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
909лв
773лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2240лв
1792лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2972лв
2377лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1289лв
993лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-23%
1710лв
1316лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-23%
4728лв
3782лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1363лв
1090лв
19-28 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3571лв
2857лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1723лв
1379лв
19-28 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
5319лв
4521лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2319лв
1785лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-23%
1740лв
1340лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-23%
4028лв
3424лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2266лв
1926лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3555лв
3022лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2715лв
2307лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1764лв
1411лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2039лв
1733лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2666лв
2266лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3745лв
3183лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2841лв
2415лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2989лв
2541лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1404лв
1123лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
15025лв
11569лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-23%
11824лв
9104лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-23%
2272лв
1749лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-23%
1749лв
1347лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-23%
4269лв
3501лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-18%
1393лв
1184лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3257лв
2671лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
954лв
811лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1194лв
1015лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
610лв
470лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-23%
465лв
358лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-23%
4261лв
3409лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
3228лв
2582лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2123лв
1804лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1636лв
1309лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2176лв
1741лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
1600лв
1360лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1298лв
1039лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1018лв
814лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2123лв
1804лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1092лв
928лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1412лв
1200лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1600лв
1360лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1648лв
1269лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-23%
1228лв
945лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-23%
1209лв
967лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
4688лв
3985лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
3838лв
3262лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
5279лв
4487лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
3567лв
3032лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
909лв
727лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1155лв
982лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
875лв
744лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
2865лв
2435лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3138лв
2510лв
1-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
4049лв
3441лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
5117лв
4094лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
3527лв
2822лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
549лв
439лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
4497лв
3598лв
1-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
749лв
599лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1425лв
1140лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2070лв
1656лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
2366лв
1822лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-23%
1646лв
1267лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-23%
706лв
565лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1126лв
901лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2114лв
1691лв
29.04-06.05
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3235лв
2588лв
29.04-06.05
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1065лв
905лв
1-7 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1692лв
1438лв
1-7 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
242лв
186лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-23%
362лв
279лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-23%
403лв
323лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
603лв
483лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
603лв
483лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
241лв
198лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-18%
403лв
323лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
161лв
132лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
565лв
452лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
845лв
676лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
845лв
718лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
565лв
480лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
724лв
579лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
484лв
387лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
966лв
772лв
22-30 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
645лв
516лв
22-30 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
242лв
206лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
362лв
308лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
241лв
205лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
161лв
137лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
484лв
387лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
724лв
579лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1048лв
891лв
26-31 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1694лв
1440лв
26-31 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
865лв
735лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
585лв
497лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
598лв
478лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
511лв
409лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
751лв
601лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
878лв
703лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
2883лв
2451лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
382лв
325лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
262лв
223лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1851лв
1573лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3085лв
2622лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
4325лв
3676лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
5363лв
4397лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-18%
1619лв
1376лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
764лв
611лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1184лв
948лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
3882лв
3183лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-18%
2523лв
2144лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1936лв
1646лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2897лв
2462лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
509лв
433лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2670лв
2056лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-23%
524лв
445лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
349лв
297лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
892лв
758лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
10601лв
9011лв
03.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

32 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
764лв
650лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1729лв
1332лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-23%
7255лв
6167лв
03.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

32 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
611лв
520лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
437лв
371лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
637лв
541лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
437лв
349лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
637лв
509лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
262лв
223лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
382лв
325лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
611лв
489лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1345лв
1076лв
7-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
2077лв
1662лв
7-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
892лв
713лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
524лв
419лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1153лв
980лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1780лв
1513лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
764лв
611лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1619лв
1376лв
9-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3173лв
2602лв
9-15 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-18%
2523лв
2144лв
9-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2374лв
2018лв
9-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2065лв
1694лв
9-15 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-18%
1537лв
1307лв
9-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
437лв
358лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
1184лв
948лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1187лв
973лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-18%
769лв
630лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-18%
1223лв
978лв
10-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
637лв
522лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-18%
1783лв
1426лв
10-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
764лв
611лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
555лв
444лв
14-20 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
796лв
636лв
14-20 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1411лв
1129лв
15-22 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1972лв
1577лв
15-22 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1291лв
1033лв
15-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1919лв
1535лв
15-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1099лв
934лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1622лв
1379лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1988лв
1630лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-18%
1360лв
1115лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-18%
838лв
687лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
1256лв
1030лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-18%
650лв
520лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2012лв
1610лв
17-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
890лв
712лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
2097лв
1678лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2732лв
2186лв
17-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1537лв
1230лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1003лв
853лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
703лв
598лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
317лв
254лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
794лв
675лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
446лв
357лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
594лв
505лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2919лв
2481лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
794лв
651лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-18%
2078лв
1766лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
594лв
487лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-18%
2219лв
1775лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3123лв
2498лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3123лв
2654лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2853лв
2283лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3761лв
3009лв
22-29 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2219лв
1886лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4010лв
3208лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
2749лв
2199лв
22-29 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
713лв
606лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
4136лв
3516лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2952лв
2509лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
953лв
810лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1829лв
1555лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2195лв
1866лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
2231лв
1718лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-23%
1963лв
1610лв
24-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-18%
1306лв
1110лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1585лв
1221лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-23%
1568лв
1332лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1588лв
1270лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1188лв
950лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
2686лв
2203лв
24-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-18%
2231лв
1896лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2497лв
2047лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-18%
1585лв
1347лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3509лв
2877лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-18%
1568лв
1332лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2195лв
1866лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2531лв
2151лв
27.06-03.07
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2090лв
1672лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3545лв
3013лв
27.06-03.07
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
2927лв
2341лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2923лв
2484лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3123лв
2654лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1270лв
1016лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
2090лв
1672лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
950лв
760лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2927лв
2341лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2219лв
1886лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4085лв
3472лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1268лв
1078лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1188лв
950лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
761лв
609лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1784лв
1517лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1721лв
1463лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1668лв
1334лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1321лв
1123лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
641лв
513лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2686лв
2149лв
29.06-04.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
1963лв
1571лв
29.06-04.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1072лв
912лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1829лв
1500лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-18%
1493лв
1269лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1306лв
1071лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-18%
1106лв
885лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2218лв
1886лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
19939лв
15951лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
3086лв
2623лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3262лв
2610лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
4294лв
3650лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1526лв
1221лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2359лв
1887лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3132лв
2662лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
26317лв
21054лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
911лв
729лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3332лв
2666лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
2428лв
1943лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1191лв
953лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
965лв
772лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1245лв
996лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
1163лв
954лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-18%
3385лв
2878лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1484лв
1217лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-18%
2545лв
2163лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1920лв
1632лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3094лв
2537лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-18%
2560лв
2048лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3396лв
2717лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2320лв
1903лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-18%
1163лв
931лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1484лв
1187лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
4127лв
3384лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-18%
2547лв
2165лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3095лв
2538лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-18%
1600лв
1232лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-23%
1773лв
1418лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2123лв
1634лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-23%
2295лв
1836лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1298лв
1103лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2579лв
2063лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1934лв
1547лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1018лв
865лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1484лв
1217лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-18%
1163лв
954лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-18%
3917лв
3212лв
11-20 Юли
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
5300лв
4346лв
11-20 Юли
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-18%
6826лв
5597лв
12-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-18%
5265лв
4317лв
12-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-18%
3611лв
3069лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2707лв
2301лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1018лв
865лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1298лв
1103лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1818лв
1491лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-18%
2181лв
1854лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2902лв
2467лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2418лв
1983лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-18%
2036лв
1731лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2596лв
2207лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1904лв
1619лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2465лв
2095лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1045лв
888лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1325лв
1126лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
3691лв
3138лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2788лв
2370лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4279лв
3509лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-18%
1502лв
1201лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
3338лв
2737лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-18%
3999лв
3080лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-23%
1142лв
913лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3058лв
2355лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-23%
1726лв
1329лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-23%
2036лв
1731лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
3453лв
2659лв
22-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-23%
2613лв
2091лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1777лв
1511лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2207лв
1699лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-23%
3599лв
2771лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-23%
4413лв
3398лв
22-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-23%
1556лв
1323лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3334лв
2667лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1831лв
1556лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1431лв
1216лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1357лв
1154лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1565лв
1205лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-23%
2731лв
2103лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-23%
1167лв
992лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1245лв
958лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-23%
927лв
788лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1086лв
923лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1366лв
1161лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2448лв
1885лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-23%
3180лв
2449лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-23%
2448лв
2008лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-18%
3180лв
2608лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-18%
477лв
405лв
29.07-01.08
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
597лв
507лв
29.07-01.08
на човек

3 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2068лв
1758лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2713лв
2306лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
5912лв
5025лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
7513лв
6386лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3722лв
2978лв
1-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1749лв
1399лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
2272лв
1817лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
4879лв
3903лв
1-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
2385лв
1836лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-23%
3623лв
2971лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-18%
2782лв
2281лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-18%
3105лв
2391лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-23%
2272лв
1931лв
3-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1749лв
1487лв
3-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
1393лв
1184лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
5259лв
4470лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
4138лв
3518лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1393лв
1184лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1590лв
1351лв
10-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1990лв
1692лв
10-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2696лв
2157лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
454лв
363лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
2069лв
1655лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
350лв
280лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
796лв
637лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
636лв
509лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
2788лв
2230лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
3691лв
2953лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
984лв
787лв
16-20 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
744лв
595лв
16-20 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2418лв
1935лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
3999лв
3200лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
5320лв
4256лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1818лв
1454лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резерв